Logo

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van NCOI Learning, Fiscaal Informatief en M&D Seminars 

 

Artikel 1: Algemeen 
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de websites van NCOI NV/SA (hierna elk “NCOI” genoemd), met de domeinnaam ncoi.be, alsook alle websites die door NCOI werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.

De Websites zijn gecreëerd en worden beheerd door NCOI NV/SA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0456.675.010. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

NCOI behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van NCOI, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van NCOI (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van NCOI, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen NCOI en de klant/gebruiker. 

Artikel 2: Toegang tot de Website 
NCOI stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. 

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden 

Artikel 3: Intellectuele rechten 
De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van NCOI, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. 

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren 
die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of NCOI. 

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging. 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van NCOI is ten strengste verboden. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 
Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van NCOI en haar eventuele filialen. 

NCOI en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van/op haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker/klanten of derden. 

Hoewel met de grootste zorg samengesteld, kunnen de informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. NCOI biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden. 

NCOI is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals onder meer maar niet beperkt tot exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit een zware of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien NCOI gewaarschuwd werd voor deze schade. 

Zo is NCOI evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker/klant of derden tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. NCOI is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website. 

NCOI is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. NCOI wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. NCOI zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak. 

NCOI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand. 

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens 
(BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Artikel 6: Hyperlinks 
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de vermelde Website en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker of klant kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. 

NCOI kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door NCOI. 

NCOI wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand. 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid 
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. NCOI kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. 

NCOI behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker of klant. 

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is. 

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

  • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze. Deze korting is niet geldig op opleidingen van NCOI Business School.
  • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
  • Maak kans op mooie prijzen

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

  • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
  • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
  • Maak kans op mooie prijzen