Menu
Logo
Logo

Privacy statement & policy

Privacy statement & Policy van NCOI Learning, Fiscaal Informatief & M&D Seminars 

(laatst bijgewerkt op 08.06.2022) 

NCOI NV/SA (verder genoemd “NCOI”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan NCOI NV kunt toevertrouwen.
Tijdens uw contacten met NCOI worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens NCOI verwerkt en hoe NCOI hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden. 

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. ​Persoonsgegevens in het bezit van NCOI
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door NCOI
 4. Delen van de persoonsgegevens door NCOI
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van NCOI
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die NCOI van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van NCOI, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door NCOI verwerkte persoonsgegevens.
NCOI behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van NCOI terugvinden. 

2. Persoonsgegevens in het bezit van NCOI
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door NCOI verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer: 

Gegevens die u rechtstreeks aan NCOI verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • ​Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten  of  feedback  via  onze  support  kanalen  omtrent  uw  ervaring  met  NCOI, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de NCOI producten, (mobiele) websites, apps, webshops, …   zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … . 

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van NCOI, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u NCOI toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …). 

Gegevens uit andere bronnen
NCOI kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van NCOI, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op NCOI. 

Op de NCOI websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door NCOI en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. NCOI raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden. 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan NCOI of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan NCOI (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden. 

3. Verwerking van de persoonsgegevens door NCOI
Persoonsgegevens worden door NCOI voor volgende doeleinden verwerkt: 

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten bijvoorbeeld via onze website, het verzenden van een herinnering op basis van je e-mailadres, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • ​Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Helpdesk
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van NCOI;
 • Het  personaliseren van de  aan u  te  leveren producten en/of diensten en  de  bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan NCOI uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal NCOI steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op NCOI van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden. 

4. Delen van de persoonsgegevens door NCOI
NCOI kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in Europa. 
Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van NCOI wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. 

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio. 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NCOI uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NCOI zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy). 

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden. 

5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die NCOI van u verwerkt. 

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. 
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de NCOI dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. 

Hiertoe kan u contact opnemen met NCOI.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Veiligheidsbeleid van NCOI
Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt NCOI alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen. 

Bewaring van gegevens
NCOI zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van NCOI met betrekking tot deze gegevens en met de missie van NCOI om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven. 

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 13 jaar)
NCOI verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van NCOI te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. 

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal NCOI deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden. 

8. Contactgegevens
NCOI NV 
Motstraat 30 
2800 Mechelen 
Ondernemingsnummer BE 0456.675.010 
Contacteer ons

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze. Deze korting is niet geldig op opleidingen van NCOI Business School.
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen