Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NCOI LEARNING, M&D SEMINARS en FISCAAL INFORMATIEF

 1. De rechtsverhouding tussen NCOI NV/SA, met maatschappelijke zetel Motstraat 30 te 2800 Mechelen, KBO nr 0465.675.010 ( hierna “NCOI” genoemd ) en de docent wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de facturen, richtlijnen, financiële afspraken, mails ( hierna gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst” ). Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van NCOI. NCOI kan de bepalingen van de Overeenkomst wijzigingen.
   
 2. NCOI heeft voor de uitvoering en de ontwikkeling van haar activiteiten nood aan ondersteuning. Meer bepaald wenst zij beroep te doen op de diensten van docenten voor het geven van opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, e-learning, online trainingen, …. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen enkele band van ondergeschiktheid tussen hen tot stand komt. De docent is verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen inzake sociale zekerheid, belastingen, inclusief BTW, mbt de vergoedingen en/of andere compensaties die worden uitgekeerd door NCOI.
   
 3. De concrete taken en opdracht van de docent zal bepaald worden in overleg met NCOI. De docent zal de gevraagde gegevens in verband met de uitbetaling doorgeven en ondertekend terugsturen aan NCOI. Zonder deze informatie kan NCOI de geleverde prestaties niet vergoeden.
   
 4. De docent kan ingeschakeld worden in de Open Opleidingen, voor Incompany Opleidingen en/of voor Online Opleidingen ( verder genoemd “de Opleiding”). Online Opleidingen kunnen volgende vormen aannemen : (i) webinars waarbij de deelnemers op het moment de opleiding live kunnen volgen en/of de opname gedurende een bepaalde termijn kunnen bekijken; (ii) livestream workshop waarbij de klassikale opleiding live online kan gevolgd worden en/of de opname gedurende een bepaalde termijn kunnen bekijken. Tijdens de Online Opleidingen geeft de docent een uiteenzetting en worden vragen tijdens en na de uiteenzetting beantwoord. De docent zal op vraag van NCOI zijn uiteenzetting ondersteunen door gepast cursusmateriaal samen te stellen. De docent verklaart dat de informatie die hij verwerkt in de opleidingen feitelijk juist is en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
   
 5. De opdracht wordt toegekend intuitu personae. Het is de docent dan ook niet toegestaan (i) enige of alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden en/of (ii) een beroep te doen op derden voor het uitvoeren van de opdrachten van NCOI. De docent zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met de “state of the art” en de hoogste professionele standaarden.
   
 6. Wat betreft Online Opleidingen verklaart de docent zich akkoord dat NCOI de exploitatierechten bezit op de opname. Het betreft het recht van NCOI om de opname uit te geven, te reproduceren, te verveelvuldigen, publiek mee te delen, uit of op te voeren, te vertonen, te synchroniseren, …. ongeacht de gebruikte drager en ongeacht de gebruikte techniek ( internet, kabel, streaming, webcasting, … ). NCOI zal steeds de naam en hoedanigheid van de docent vermelden. NCOI is vrij bij het bepalen van alle economische, materiële en organisatorische modaliteiten en omstandigheden waarin de exploitatie zal plaatsvinden. NCOI draagt alle kosten en investeringen mbt de exploitatie.
   
 7. De docent zal na de prestatie de overeengekomen vergoeding in rekening brengen via een prestatiefiche of factuur met vermelding van het PO nummer dat hij gekregen heeft van NCOI. Facturen moeten opgesteld worden tav NCOI NV/SA, Motstraat 30, 2800 Mechelen, BTW nr 0456.675.010 met vermelding van het PO nummer, naam en datum van de opleiding, factuurnummer, BTW nr /naam/adres van de docent.
   
 8. In het kader van de Europese privacyregelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ofwel de “GDPR”) heeft NCOI een GDPR-conform beleid uitgewerkt. Als onderdeel hiervan wenst NCOI al zijn docenten en trainers te informeren over de aspecten van de activiteiten van NCOI die hierdoor beïnvloed worden en wordt de naleving ervan verwacht. Wanneer NCOI bepaalde gegevens (naam, voornaam, functie, huidig bedrijf – hierna “de Gegevens”) over de deelnemers aan opleidingen doorgeeft aan haar docenten gebeurt dit uitsluitend in het kader van de geplande opleiding waarvoor deze deelnemers zich ingeschreven hebben. Het is de docent enkel toegestaan deze Gegevens te raadplegen en gebruiken in het kader van de geplande opleiding. De Gegevens zullen niet verder verspreid of doorgegeven worden. Na beëindiging van de opleiding of op eenvoudige vraag van NCOI zullen deze Gegevens gewist worden en is het de docent niet toegestaan deze bij te houden of er verder gebruik van te maken. Uiteraard geldt dit niet voor persoonsgegevens die door de deelnemers zelf rechtstreeks verstrekt zijn aan de docent. Meer info hieromtrent is te vinden op : https://opleidingen.ncoi.be/privacy/
   
 9. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan te allen tijde op eenzijdige wijze door elk van beide partijen schriftelijk worden opgezegd , zonder opzeggingstermijn, noch enige schadevergoeding. De beëindiging van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de op het ogenblik van de beëindiging door de partijen definitief verworven rechten. Inzonderheid behoudt NCOI alle aan haar overgedragen rechten om het Werk in de versie zoals die bestaat bij de beëindiging van de Overeenkomst verder te exploiteren volgens de bepalingen van deze Overeenkomst.
   
 10. Deze Overeenkomst wordt door Belgisch recht beheerst. Geschillen betreffende het ontstaan, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Elke schriftelijke kennisgeving in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst zal slechts geldig zijn indien zij wordt gericht aan NCOI of aan de docent op de door beide partijen gekende correspondentieadressen. Elke adreswijziging dient schriftelijk aan de andere partij te worden gemeld. Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk worden vastgesteld in een addendum aan deze Overeenkomst dat door alle partijen wordt ondertekend. De docent noch NCOI kunnen aansprakelijk worden gesteld ingeval de niet-naleving van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze. Deze korting is niet geldig op opleidingen van NCOI Business School.
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen